Felsefe İle Tanışma

img

Felsefe Nedir?

Felsefe Yunanca Philosophia kelimesinden gelir. Bilgelik Sevgisi anlamındadır. Bilge, bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimsedir. Felsefe, sorgulayarak bilgiyi yorumlayan sistemleştiren uğraş alanıdır. Evreni tanımaya
yönelik bilme ve anlama çabasıdır. Felsefe M.Ö 6. yüzyılda İyonya’da ortaya çıkmıştır.

Felsefenin İyonya’da doğmasının sebepleri vardır. Bunlar;
• Ekonomik rahatlık (Ticaret yolları üzerinde)
• Özgür düşünce ortamı
• Kültürel etkileşim ve bilgi birikimi
• Merak duygusu

Felsefe-Hikmet İlişkisi

İlkçağ filozofları doğa filozoflarıdır. Doğanın kendisini felsefenin konusu yapmışlardır. Arkhe (ana madde) sorusuyla ilgilenmişlerdir. Felsefenin kurucusu Thales’tir. Thales, doğanın
ana maddesi nedir? sorusuna “su “diyerek doğayı doğasal yani mantıksal bir neden ile açıklamıştır. Thales’den öncekiler ise doğa olaylarını mitolojik (Efsane), din ve şiirler ile açıklamışlardır.

  • Felsefe ve hikmetin amacı nesnelerin hakikatlerine bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
  • Felsefe de bilgi sadece insan aklına dayanırken hikmette ise bilgi ilahi kaynağa dayandırılarak elde edilir.

Felsefenin Alanları

1- Epistemoloji (Bilgi Felsefesi): Bilgi,doğru,yanlış nedir? Genel-Geçer bilgiler var mıdır? Bilginin kaynağı nedir? temel sorularıdır.

2- Ontoloji (Varlık Felsefesi): Varlık var mıdır? Varsa Varlık nedir? Varlık tek midir? Evren sonlu
mudur? Metafizik nedir? temel sorularıdır.

3- Ahlak Felsefesi: İyi, Kötü,vicdan , erdem nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır? İnsan eylemlerinde özgür müdür? temel sorularıdır.

4-Sanat Felsefesi: Güzel, çirkin, hoş,yüce nedir? Evrensel estetik yargılar var mıdır? temel sorularıdır.

5-Din Felsefesi: Sevap, günah, vahiy, mucize nedir? Tanrı var mıdır? Teizm, Agnostisizm, Ateizm, Panteizm, Deizm, Monoteizm, Politeizm nedir? temel sorularıdır.

6- Bilim Felsefesi: Bilimsel yöntem nedir?, Bilimin değeri nedir? Bilimi niteleyen özellikler nelerdir? temel sorularıdır.

7-Siyaset Felsefesi: Egemenliğin kaynağı nedir? İdeal bir yönetim biçimi var mıdır? Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Birey devlet ilişkisi nasıl olmalıdır? temel sorularıdır.

Felsefi Bilginin Özellikleri

Sorular cevaplardan daha önemlidir.
Felsefe bir sorgulama etkinliğidir
Temelinde merak, şüphe ve bilme ihtiyacı vardır.
Özneldir. (Subjektiftir)
Kesinlik ve bitmişlik yoktur
Kümülatiftir. (Yığılır, birikir)
Felsefi Düşünce ilerlemez.
Tümeldir. (Bütüncül)
Olgusal değildir. (Olgu, deney ve gözleme dayanan demektir. Bilimsel bilgi için geçerlidir.)
Düzenli, sistemli ve yöntemlidir.
Akıl ve mantık ilkelerine uygundur.
Kendi içinde tutarlıdır.
Eleştiriseldir.
Dogma değildir. Dogma, bir düşünceyi olduğu gibi kabul etmek demektir.
Evrenseldir. (Soruları ve konusu itibari ile)
Toplumsal koşullardan etkilenir ve etkiler.
Birleştirici ve bütünleştiricidir.
Genel geçer değildir.

Felsefenin İşlevi Nelerdir?

Kişiyi önyargılardan uzak tutar.
Aklın önemini kavratır. İnsanları bilinçli yapar.
Farklı düşüncelere karşı hoşgörülü olamaya katkıdabulunur.
Hayat ile ilgili farklı görüşler ortaya koyarak farklı bakış açısı kazandırır.
Bilimlere yol gösterir.
İnsanlarda merak ve kuşku uyandırır.
Bireyin yaşamını anlamlı ve değerli kılar.
Demokrasinin yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunur.

Felsefenin Temel Kavramları

Arkhe: Ana Madde
Refleksif: İkinci dereceden düşünme, Kişinin kendi düşüncelerini tekrardan eleştirmesi
Tümel: (Bütüncül) Felsefe, olayları bütüncül inceler.
Olgusal: Deney ve gözleme dayanan. Felsefi düşünce olgusal değildir. Bilimsel düşünce olgusaldır.
Tutarlılık: Mantık ilkelerine uygunluk, çelişik olmama.
Kümülatif: (Birikimli, yığılan) Felsefi düşünce de bilimde Kümülatiftir.
Genel-Geçer: Herkes tarafından kabul edilen geçerli olan.
Metafizik: Fizik ötesi demektir. Ruh nedir?, Ölüm nedir? Öldükten sonra hayat var mı? gibi sorular ile ilgilenen alandır.
Hikmet: Nesnelerin hakikatlerini ilahi kaynağa dayanarak elde etmedir.
Dogma: Bir düşünceyi eleştirmeden kabul etmektir. Örneğin Dini Düşünce.
Aksiyoloji: Ahlak Felsefesi,Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Sanat Felsefesi alanlarını içerisine alır.

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.